Privacyverklaring

Inleiding

De Nederlandse Vereniging van Herstructureringen (hierna: ‘NVvH’) is een vereniging die ten doel heeft; 1) het bevorderen van de kwaliteit van de Nederlandse herstructureringspraktijk en -regelgeving zodat deze beantwoorden aan de hoogste standaarden, in het bijzonder op het vlak van integriteit, efficiëntie en effectiviteit, 2) het onderhouden en bevorderen van de onderlinge betrekkingen tussen de leden. De NVvH wordt bestuurd door het bestuur. De NVvH respecteert uw privacy. Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld met inachtneming van de toepasselijke wet- en regelgeving, in het bijzonder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: ‘AVG’) en de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens (hierna: ‘AP’). Bij persoonsgegevens gaat het om alle (herleidbare) informatie over een persoon. In dit privacy- en cookiestatement (hierna: ‘privacystatement’) wordt uitgelegd op welke wijze de NVvH uw persoonsgegevens verzamelt, gebruikt en met welk doel. Uw privacy is zowel voor uzelf als voor de NVvH van groot belang.

Verantwoordelijke

Het bestuur is verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens. Het bestuur stelt de doeleinden en de middelen voor de verwerking van uw persoonsgegevens vast.

Als lid van de NVvH verstrekt u op wettelijke basis, op grond van een overeenkomst of bijvoorbeeld met uw toestemming persoonsgegevens aan de NVvH. Uw persoonsgegevens worden verwerkt door het bestuur.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

De NVvH verwerkt verschillende (soorten en categorieën) persoonsgegevens ter uitvoering van het realiseren van de doelstellingen van de vereniging. De NVvH verzamelt of gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacystatement, tenzij de NVvH hiervoor van tevoren uw toestemming heeft verkregen.

Welke persoonsgegevens de NVvH van u verwerkt hangt af van de relatie die u met de NVvH heeft. Bij de verwerking van gegevens door de NVvH kan worden gedacht aan de volgende soorten en categorieën van persoonsgegevens:

 • basisgegevens, zoals naam-, adres-, woonplaats- of kantoorgegevens;
 • telefoonnummers;
 • foto van uzelf;
 • overige contactgegevens, zoals postadres, e-mailadres of andere adressen voor elektronische communicatie;
 • toegangs- of identificatiegegevens, bijvoorbeeld inlognaam/wachtwoord of lidmaatschapsnummer;
 • bank- en betaalgegevens;
 • geografische focus van werkzaamheden, sector focus en beroep;
 • gegevens betreffende uw bezoek aan de website van de NVvH en het gebruik van de daarop beschikbaar gestelde tools;
 • gegevens ten behoeve van de communicatieactiviteiten van de NVvH, zoals het bijwonen van evenementen en bijeenkomsten en de verzending van gepersonaliseerde nieuwsberichten;
 • alle overige persoonsgegevens die aan de NVvH worden verstrekt of die de NVvH kan verkrijgen in verband met de doeleinden en op basis van de grondslagen zoals verder in dit privacystatement worden vermeld.

Doel verwerking persoonsgegevens

De doeleinden waarvoor de NVvH uw persoonsgegevens verwerkt, hangen nauw samen met het uitvoeren van relevante werkzaamheden en activiteiten om de doelstellingen van de vereniging te realiseren. De in dit privacystatement genoemde (soorten en categorieën) persoonsgegevens kunnen uitsluitend voor de hierna te noemen doeleinden door de NVvH worden gebruikt, te weten:

 • het uitvoeren van relevante werkzaamheden en activiteiten om de doelstellingen van de vereniging te realiseren;
 • het lidmaatschap te effectueren;
 • verwijzing via het ledenoverzicht op de website;
 • volgen van een specialisatieopleiding of bijwonen van een door de vereniging georganiseerd evenement;
 • kwaliteitsbevordering;
 • interne en externe communicatieactiviteiten;
 • informatievoorziening;
 • voor het genereren van statistieken betreffende het gebruik van haar website of om de website te analyseren en te verbeteren.

Grondslagen verwerking persoonsgegevens

De NVvH verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend op basis van een of meer van de volgende juridische grondslagen, bedoeld en vastgelegd in artikel 6 van de AVG:

 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • de uitvoering van een overeenkomst;
 • verkregen toestemming van betrokkene(n);
 • gerechtvaardigd belang.

Met wie deelt de NVvH persoonsgegevens?

De NVvH schakelt derden in voor zover noodzakelijk voor de uitvoering van relevante werkzaamheden en activiteiten of contractuele verplichtingen. Hierbij valt te denken aan het afnemen van diensten van een IT-leverancier of van een leverancier voor communicatiediensten. Deze derde partijen zijn zogenaamde ‘verwerkers’. In geen geval verkoopt de NVvH uw persoonsgegevens aan derden voor commerciële doeleinden.

Indien door de NVvH ingeschakelde derde partijen toegang hebben tot uw persoonsgegevens en deze gegevens namens en in opdracht van de NVvH verwerken, wordt een zogenaamde verwerkersovereenkomst tussen de NVvH en deze derden gesloten waardoor die derde partij eveneens gehouden is tot naleving van de AVG. De NVvH legt de in dit privacystatement genoemde verplichtingen op basis van de AVG dus ook contractueel op aan derden die worden ingeschakeld bij het uitvoeren van relevante werkzaamheden en activiteiten of contractuele verplichtingen. Op deze manier waarborgt de NVvH dat ook een derde partij passende maatregelen neemt om er voor te zorgen dat uw persoonsgegevens afdoende worden beveiligd, verwerking plaatsvindt enkel voor de in dit privacystatement genoemde doelen en uitsluitend op basis van de bijbehorende grondslagen.

Daarnaast kan de NVvH persoonsgegevens verstrekken aan een derde partij, zoals een met openbaar gezag beklede instantie voor zover daartoe een wettelijke verplichting bestaat.

Beveiliging persoonsgegevens

De NVvH hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. De zorgvuldigheid die de NVvH betracht bij het omgaan met uw persoonsgegevens brengt met zich mee dat binnen de NVvH enkel daartoe geautoriseerde personen bevoegd zijn om uw gegevens in te zien en te verwerken. Het bestuur van de NVvH is bovendien verplicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald.

Op deze plaats merkt de NVvH op dat uw persoonsgegevens in beginsel in Nederland worden verwerkt, maar in ieder geval binnen de Europese Unie. De NVvH zal uw persoonsgegevens in beginsel niet verstrekken aan organisaties of instellingen die buiten de Europese Unie zijn gevestigd.

Bewaartermijn persoonsgegevens

De NVvH bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen van onze verwerking en met inachtneming van gestelde termijnen in wet- en regelgeving. Voor verschillende categorieën persoonsgegevens kunnen voor de NVvH verschillende (wettelijke of contractuele) bewaartermijnen gelden.

Privacy rechten betrokkenen

Met de AVG wordt een uitbreiding gegeven aan bestaande privacy rechten van betrokkenen. De NVvH gaat veilig en zorgvuldig om met uw gegevens. De persoonsgegevens die de NVvH gebruikt, zijn en blijven natuurlijk van u. Uw verzoek tot inzage, correctie, beperking, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen aan de NVvH via onderstaande contactgegevens.

Uw verzoeken, zoals hiervoor bedoeld, kunt u onder vermelding van het onderwerp ‘uitoefenen privacy rechten betrokkenen’ richten aan secretaris@vereniging-herstructurering.nl.

Bepaalde gegevens kunt u als lid van de NVvH zelf online inzien, rectificeren (wijzigen) of verwijderen.

Om zeker te zijn dat de NVvH op basis van uw verzoek de gevraagde persoonsgegevens aan de juiste persoon verstrekt, kan het voorkomen dat u ter verificatie wordt gevraagd om een kopie van een geldig paspoort, rijbewijs of ander identiteitsbewijs over te leggen, waarbij uw BSN-nummer en uw pasfoto zijn afgeschermd. De NVvH neemt alleen verzoeken in behandeling die betrekking hebben op uw eigen persoonsgegevens.

Gebruik social media en links naar andere websites

Op de website van de NVvH zijn knoppen (ook wel buttons genaamd) en links opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen (‘like’, ‘share’ of ‘tweet’) op sociale netwerken zoals Facebook, LinkedIn en Twitter. De NVvH houdt geen toezicht op en is niet verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens door en via zulke derde partijen. Het gebruik van die mediakanalen is dus voor uw eigen risico. Voordat u van soortgelijke diensten van derde partijen gebruikmaakt, is het raadzaam eerst het privacybeleid van die derden door te lezen.

De website kan ook links naar andere websites bevatten. Deze privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de NVvH. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. De NVvH raadt u aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Statistieken en cookies

De NVvH houdt gebruiksgegevens bij van haar website voor statistische doeleinden. De langs deze weg verzamelde persoonsgegevens zijn in beginsel anoniem en worden niet door de NVvH verkocht aan derden.

Teneinde het gebruiksgemak van de website van de NVvH te vergroten en om inzicht te krijgen in het gebruik van deze website, maakt de NVvH gebruik van zogenaamde ‘cookies’. Cookies zijn kleine tekstbestanden die tijdens uw bezoek op de website op bijvoorbeeld uw computer, tablet of smartphone worden geplaatst. De gegevens die in de op de website van de NVvH geplaatste cookies worden opgeslagen, zijn niet te herleiden tot een natuurlijk persoon.

Voor het meten van statistieken maakt de NVvH op haar website gebruik van Google Analytics. Hiermee kan de NVvH, in hoofdlijnen, het gebruikersgedrag en algemene trends volgen en rapportages verkrijgen. Dit helpt om de werking van de website te verbeteren. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derde partijen de informatie namens Google verwerken. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd, waarbij een IP-adres nadrukkelijk niet wordt meegestuurd.

Leden kunnen inloggen op de site, daarbij worden additionele functionele cookies geplaatst.

Blog op website NVvH

Op de website kan de NVvH blogs aanbieden die vrij toegankelijk zijn, ofwel enkel voor haar leden. Alle informatie die hierop wordt geplaatst, zowel in een blog zelf als in een reactie hierop, kan door eenieder, dus elke willekeurige derde partij, of in elk geval haar leden worden gelezen, verzameld en gebruikt. Een verzoek om persoonsgegevens te verwijderen uit een blog of geplaatste reactie kan worden ingediend via de contactgegevens bij het onderwerp ‘Privacyrechten betrokkenen’. In het geval u als betrokkene persoonsgegevens post via een applicatie van een derde partij (via social media), dan is die derde partij of de beheerder van de applicatie het aanspreekpunt bij dergelijke verzoeken om verwijdering of andersoortige privacyvragen.

Wijzigingen privacystatement

Dit privacystatement kan van tijd tot tijd wijzigen indien ontwikkelingen in de techniek of in wet- en regelgeving daartoe aanleiding geven. Bij grote wijzigingen zal de NVvH u daarover per e-mail informeren. Het meest actuele privacystatement vindt u op de website www.vereniging-herstructurering.nl/privacystatement, waarbij de datum van de laatste wijziging is aangegeven. Het is raadzaam om de website van de NVvH met enige regelmaat te raadplegen om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen.

Vragen & contact

Wanneer u vragen heeft die niet in dit privacystatement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan of wanneer u klachten heeft over de manier waarop de NVvH met uw persoonsgegevens omgaat, dan komt de NVvH graag met u in contact via secretaris@vereniging-herstructurering.nl. De NVvH streeft ernaar om met u in onderling overleg tot een passende oplossing te komen. Lukt dat niet, blijft u ontevreden over de wijze waarop de NVvH omgaat met uw persoonsgegevens of bent u het niet eens met de uitkomst van of reactie op uw verzoek, dan kunt u als vervolgstap contact opnemen met onder andere de AP.

Dit privacystatement is voor het laatst gewijzigd en vastgesteld op 19 maart 2021.